LVV Register Vertrouwenspersoon

Herken je dit?

Familielid of vriend, of jijzelf. Ervaring met ongewenste intimiteit, discriminatie, integriteitskwestie. Minder functioneren, negatief zelfbeeld, frustraties, knagende gevoelens, enzovoort.

Stel je nu eens voor dat dit in jouw werkomgeving ondervangen kan worden, voordat het van kwaad tot erger komt. Met alle organisatorische en financiële (…) gevolgen.

Want de medewerker zit met een werkgerelateerde situatie. Bijvoorbeeld: Ongewenste situaties, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, pesten en misstanden. Ook kunnen bepaalde thema’s ongewenst zijn. Denk aan afkomst of geloof. Waarbij de medewerkers dit niet (direct) met zijn leidinggevende wil of kan bespreken.

Hoe wel?

De Register Vertrouwenspersoon (RVP) heeft een luisterend oor. De medewerker kan dan in veilige omgeving zijn verhaal kwijt. Dit biedt handvatten voor mogelijke oplossingen. De RVP lost problemen niet op. De vervolgstap is dat de medewerker, door regie bij zichzelf te houden, verder kan. Soms zijn er extra taken, zoals helpen bij indienen van een klacht of doorverwijzen naar een instantie of een hulpverlener.

Wettelijke plicht?

Een werkgever is verplicht goed voor zijn personeel te zorgen (Burgerlijk Wetboek & Arbowet). De Arbowet beschrijft onder andere Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit omvat werkstress en ongewenste omgangsvormen. Waarbij maatschappelijke misstanden door de Wet Huis voor Klokkenluiders worden belicht. Een RVP is wettelijk nog niet verplicht. In februari 2023 is door een besluit van de Eerste kamer aanvullende regelgeving verplicht gesteld. Een medewerker mag een RVP weigeren.

Hoofdtaken?

  • Opvangen, begeleiden, adviseren, doorverwijzen klagers en melders.
  • Nazorg verlenen aan de melder van ongewenst gedrag.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren bestuur en management.
  • Anonieme registratie klachten en meldingen, door een jaarlijks rapportage aan de werkgever.

Geheimhoudingsplicht?

Het gesprek tussen de medewerker en de RVP is strikt vertrouwelijk. De inhoud wordt niet met anderen gedeeld. Er is wel een uitzondering. Namelijk tenzij er sprake is van een rechterlijke verplichting, of een misdrijf. Alleen na toestemming van de medewerker kan informatie gedeeld worden. Intern heeft de RVP ‘verschoningsrecht’ en is niet verplicht tot het doen van mededelingen. De RVP houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik zie/hoor je denken…

Dat is “Duur”. “Wegen de kosten op tegen de baten?” Zie de activiteiten van de RVP bij voorbaat als ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Oftewel, stel dat de RVP wordt benaderd, dan is er bij voorbaat al sprake van besparingen. Want het werkt , doordat het luisterend oor erger kan voorkomen. Dit door situaties in het prille begin te ondervangen. Soms is één gesprek al afdoende. Eenvoudigweg, door er gewoon te zijn

Hoe verder?

Hoe kunnen we jóuw organisatie ondersteunen? Immers, als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om goed voor je mensen zorgen. Waarbij voorkomen beter is dan genezen. Handhaven van een open en veilige communicatie in de driehoek Melder – RVP – Werkgever is in ieders belang.

Gecertificeerd

Master of Education / Master Leren en Innoveren, Driestar University of Applied Sciences

Cross Cultural Education; Driestar University of Applied Sciences

CRKBO-geregistreerd

Post Graduate Certificate Teaching and Learning in Higher Education, University of Brighton

Fellow of the Higher Education Academy | FHEA

Vertrouwenspersoon – opgeleid – Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen – LIVP

Vertrouwenspersoon – Lid Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen – LVV

LVV Register Vertrouwenspersoon – Hobéon SKO KIWA

Meer weten?

Neem contact op met Bert Meeuwsen op: 0654780717, of via info@meeuwsen.cc.

Lid Global Bildung Network (EUR)

Lid British Educational Research Association (UK)

Fellow Higher Education Academy | FHEA (UK)

Lid RMU | Reformatorisch Maatschappelijke Unie (NL

Lid LVV | Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen